For hvordan blir det egentlig her? Når vi løser billett fra Oslo til Hønefoss med innlagt stopp på Sundvollen, en tur på drøyt 30 minutter med Intercitytoget?
Det forventes en befolkningsvekst på 10.000 frem mot 2030. Ringerike kommune vil kunne ha 40.000 innbyggere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny jernbanestasjon i Hønefoss må planlegges som et godt integrert kollektivknutepunkt i byen.

FOR Å FÅ ET BILDE AV fremtidens Hønefoss ba Ringerike kommune sammen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) tre arkitektgrupper om å tegne hvert sitt fremtidsbilde av Hønefoss i et såkalt parallelloppdrag. Et parallelloppdrag er et utredningsoppdrag, ingen konkurranse. Arkitektgruppene kan samarbeide på kryss og tvers underveis. 

Skisse fra Asplan Viak

Oppdraget resulterte i rapporten «Fremtidsbilder for Hønefoss» som gikk til en bredt sammensatt vurderingskomite bestående av politikere, planleggere, fagmiljøer, utviklere og utbyggere fra offentlig og privat sektor. Komiteen kom med en anbefaling som vil bli tatt inn i kommuneplanens arealdel og dermed danne grunnlaget for noen av de viktigste valgene kommunens politikere må ta de neste årene.

KOMMUNENS PLANMILJØ klargjør nå anbefalingene til politikerne. Dermed kan de første politiske vedtakene gjennomføres i år. Da begynner man etter hvert å se retningen – og et tydeligere inntrykk av fremtidige Hønefoss for oss. Det samme inntrykket får man når utbygger Haakon Tronrud uttaler seg. Han setter byutvikling i et historisk perspektiv, og er heller ikke fremmed for å innrømme at han er litt utålmodig. – Dette handler ikke om hva jeg som «Hønefoss-gutt» ønsker, men hva samfunnet her skal velge. Vi må sette oss ned og ta styringen, ellers kommer det andre og gjennomfører det slik de ønsker, understreker han.

Nye Hønefoss

Øya, en ny bydel under utvikling i Hønefoss. Det spennende prosjektet til Tronrud Eiendom ved Hønefossen er tegnet av Snøhetta og har allerede fått mye positiv omtale og engasjement fra befolkningen. Målet har vært å finne fram til en god miks av næring, bolig og mindre kulturfunksjoner og tenke helhet med Øya-området

Rådmann i Ringerike Tore Isaksen og kommunalsjef Gunn Edvardsen kan fortelle at de opplever et bredt engasjement for byen, og får mange gode innspill fra privatpersoner og næringslivet. – Vi har fokus på at vi skal ta vare på særpreget i byen, samtidig som vi skal utvide for eksempel grøntarealer videre.

– Vi er avhengige av de store aktørene for at vi skal kunne utvikle byen videre, vi må løfte sammen, understreker hun. – Vi må ha et felles ståsted. Da ser vi tydeligere hvilke utfordringer vi har, og det blir lettere å løse de, forteller Gunn Edvardsen videre. I vurderingskomiteen var det stor enighet om hovedtrekkene.

DET HAR VÆRT EN bred og omfattende prosess, der alle har sluppet til, både profesjonelle og privatpersoner har fått uttale seg.

– Dette har gjort det lettere å fatte konkrete beslutninger. Det foreligger mange føringer allerede, og vi må ta hensyn til de ulike områdereguleringene, sier Edvardsen – samtidig som vi nærmer oss temaet «Bypakke ». Og da kommer vi inn på de myke trafikantene. De som gjør en by levende. Menneskene som bor i den.

Nye Hønefoss

Byrommene har en viktig oppgave i Hønefoss; De skal være bidra til god helse, integrere nye innbyggere, øke livskvalitet, skape vennskap og naboskap, gi nye livsaspekter, øke samfunnsborger-engasjementet og mye mer.
Skisse fra DRMA / Everyday / Rambøll / Papirbredden Innovasjon.

– Vi ser for oss å snu pyramiden, forteller Tore Isaksen, og utdyper: – I dag er det bilen som står på toppen, det ønsker vi å gjøre om på. Nå skal vi prioritere gode løsninger for et levende bymiljø. Hønefoss er idéelt for både syklister og fotgjengere når vi ser på avstander. De korte avstandene gjør det mulig å etablere effektive forbindelser som knytter boligområder, næringsområder og friluftsområder til sentrum, fortsetter han.

– Se for deg broer og gang- og sykkelstier som kobler de ulike områdene sammen, utdyper Gunn Edvardsen. 

– Vi ønsker å tilby gode bo-områder, med tomter til alle boligbehov. Uansett om man ønsker å bo sentralt i byen eller litt mer landlig, skal vi ha ferdig regulerte områder for begge deler. Vi ønsker å være fremtidens kommune, der det også skapes arbeidsplasser, forteller de videre.

kommunalsjef Gunn Edvardsen og rådmann Tore Isaksen.

– Vi opplever et bredt engasjement for byen, og vi får mange gode innspill fra privatpersoner og næringslivet, forteller kommunalsjef Gunn Edvardsen og rådmann Tore Isaksen.

– At det legges til rette for dette bidrar også til å skape vekst i hele Ringeriksregionen, sier Edvardsen. – En by har behov for gode løsninger når det gjelder infrastruktur, bomiljøer, skoler og handel. Samtidig vet vi at en av utfordringene med jernbanen vil være å knytte jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet.

HAAKON TRONRUD snakket også om jernbane og gode boområder:
– Hønefoss og Sundvollen kommer til å utvikle seg til å bli gode bosteder for pendlere, sa han og viste til Jernbaneverkets foretrukne områder for stasjonsplasseringene. – Nå trenger vi bare å fortsette dette arbeidet. Vi har en enestående mulighet til selv å ta tak i byutviklingen, og jeg skulle virkelig ønske at vi kunne satt oss ned og fortsatt arbeidet allerede dagen etter at rapporten ble levert, understreker han.

NÅ FORELIGGER ALTSÅ rapporten. Det betyr at vi er klare for neste fase i utviklingen. Vi har fått innspill og politikerne skal nå bli enige om hovedtrekkene.
Det er der vi skal starte utviklingen og legge til rette for gode by-rom. Tronrud utdyper videre i et historisk perspektiv: – På 70-tallet startet vi med utbygging av drabantbyer. Menneskene flyttet ut av byene og arbeidsplassene inn i sentrum. Dette førte selvsagt til et voldsomt trafikkpress inn mot sentrum. I dag tenker vi annerledes. Vi utvikler byen fra sentrum og ut i randsonene, avslutter han.

Det slår meg hvor samstemt de virker. Rådmannen, kommunalsjefen og utbyggeren. Det er ingen tvil om at de alle ønsker denne regionen det aller beste, og at de er villige til å jobbe målrettet og på tvers av fagmiljøer for å få til «Et helt nytt Hønefoss».

Nye Hønefoss

Øya-området: For prosjektet til Tronrud Eiendom har Snøhetta tegnet et tømmertorg på bybrua, der underlaget blir i tre, formet som fløtningstømmer. Langs torget tenker man seg handel og service relatert til gående og syklende og rustikke verksteder. De gamle barokkjugend-gavlene er inkorporert i et nytt handelssenter kalt «Lloyds marked». Bak dette kneiser et 14 etasjer stort signalbygg som kan fylles med alt fra kontorer til hotell og restaurant. På Pipe-torget blir det lekeområder i tegl og grønt. Og på Tippen er det foreslått boliger fra to til ti etasjer i massivt tre.
 
Nye Hønefoss

Fakta/mer informasjon

Vurderingskomiteens anbefalinger:

 • Knytt jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet
 • Sats på sykkelbyen Hønefoss
 • Lag sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert
 • Prioriter bussene, avlast sentrum for biltrafikk
 • Fortett og gi bygg, gater og plasser en bymessig utforming i et utvidet sentrumsområde
 • Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen
 • Flett elvelandskapet og sentrum sammen
 • Gjør sentrum til et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper
 • Sentrum må bli et attraktivt næringsområde
 • Det offentlige må legge sine funksjoner i sentrum og legge opp til utstrakt sambruk
 • Supplér elektrisitet og fornybar fjernvarme med bygningsintegrerte energisystemer
 • Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev